ระบบย่อยอาหาร

ระบบย่อยอาหาร (Digestive system) เป็นระบบที่รวมถึงอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการรับอาหาร การย่อยอาหารโดยการแปรรูปอาหารให้เป็นสารอาหารที่จำเป็นและการดูดซึมสารอาหารเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งรวมถึงการกำจัดของเสียจากอาหารที่ไม่ได้ใช้ออกจากร่างกาย ข้อมูลจาก American Society of Gastrointestinal Endoscopy (ASGE) กล่าวว่าระบบทั้งหมดมีความยาวประมาณ 30 ฟุต (9 เมตร)   ระบบย่อยอาหาร อวัยวะที่เกี่ยวข้อง ระบบย่อยอาหาร ประกอบด้วยอวัยวะหลัก ๆ ดังนี้ ปาก (Mouth) ช่องปากประกอบด้วยสามอวัยวะหลัก: ฟัน (Teeth) ทำหน้าที่เคี้ยวอาหารให้กินน้อยลง มนุษย์มีฟัน 2 ชุด ชุดแรกมีฟันน้ำนม 20 ซี่ ชุดที่สองมีฟันแท้ 32 ซี่ แบ่งเป็นฟันบน 8 ซี่ ข้างละ 8 ซี่ ฟันล่าง 2 ซี่ ฟันตัดกัน เขี้ยว 1 ซี่ และฟันเขี้ยว 1 […]