ระบบประสาท (Nervous system)

ระบบประสาท (Nervous system) เป็นระบบที่ควบคุมการทำงานของทุกระบบในร่างกาย ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ร่างกายสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกและดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในการจัดการความคิด ความรู้สึก สติปัญญา ไหวพริบ การตัดสินใจ การใช้เหตุผล และการแสดงอารมณ์   ระบบประสาท อวัยวะที่เกี่ยวข้อง ระบบประสาท เราสามารถแบ่งอวัยวะในระบบประสาทตามตำแหน่งและโครงสร้างได้ดังนี้ อวัยวะในระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System: CNS) ซึ่งเป็นระบบประสาทที่รวบรวม ประมวลผล และส่งคำสั่งไปยังอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย สมอง (Brain) และ ไขสันหลัง (Spinal cord) สมองส่วนหน้า (Forebrain) ประกอบด้วย ซีรีบรัม (Cerebrum) หรือสมองใหญ่ เป็นสมองที่อยู่ด้านบนของศีรษะ มีรอยหยักจำนวนมาก มีขนาดใหญ่ 85% ของเนื้อสมอง แบ่งออกเป็น 4 พู ได้แก่ 1) กลีบหน้า ควบคุมการเคลื่อนไหว การออกเสียง ความคิด ความจำ […]